تور پوکت ویژه اسفند ماه

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
AT HOME BOUTIQUE 3 star BB
2480000 2800000 2280000
BEL AIR 3 star BB
2630000 3390000 2330000
ASHLEE PLAZA 3 star BB
2760000 3350000 2660000 2380000
THE LUNAR 3 star BB
2840000 3500000 2740000 2400000
LUB D PATONG 3 star BB
2840000 3500000 2740000 2400000
ASHLEE HEIGHTS 4 star BB
2840000 3500000 2740000 2400000
IBIS PATONG 4 star BB
2840000 3500000 2740000 2400000
CENTRA ASHLEE 4 star BB
2840000 3500000 2740000 2400000
NIPA RESORT 4 star BB
2940000 3700000 2840000 2450000
DEEVANA PATONG 4 star BB
2960000 3740000 2860000 2480000
ROYAL PARADISE 4 star BB
3070000 3960000 2970000 2490000
ANDAMAN EMBRACE 4 star BB
3195000 4220000 3095000 2560000
ROMADA DEEVANA 4 star BB
3195000 4220000 3095000 2560000
SWISSOTEL 5 star BB
3195000 4220000 3095000 2560000
FISHERMAN 5 star BB
3195000 4220000 3450000 2560000
BANTHAI 5 star BB
3295000 4420000 3195000 2580000
DUANGJITT 4 star BB
3295000 4420000 3195000 2580000
PATONG MERLIN 5 star BB
3295000 4420000 3195000 2580000
NOVOTEL VINTAGE 5 star BB
3420000 4670000 3320000 2600000
NOVOTEL PATONG 4 star BB
3420000 4670000 3320000 2600000
PHUKET GRACELAND 5 star BB
3550000 4930000 3095000 2660000
MILLENIUM 5 star BB
3550000 4930000 3450000 2660000
GRAND MERCURE 5 star BB
3660000 5150000 3560000 2690000
MANDARAVA 5 star BB
3700000 5250000 3600000 2720000
HOLIDAY INN 5 star BB
3495000 4820000 3395000 2630000
AMARI PUKET 5 star BB
4000000 5840000 3900000 2920000
CENTARA GRAND SV 5 star BB
4350000 6520000 4250000 2930000
CENTARA GEAND SV JCZ 5 star BB
4495000 6795000 3030000
CENTARA GRAND POOL SUITE 5 star BB
4800000 4700000 3095000
LE MERDIEN GV 5 star BB
4650000 7130000 4550000 3040000
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2480000
نرخ اتاق 1 تخته
2800000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2280000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2630000
نرخ اتاق 1 تخته
3390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2330000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2760000
نرخ اتاق 1 تخته
3350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2660000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2380000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2840000
نرخ اتاق 1 تخته
3500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2400000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2840000
نرخ اتاق 1 تخته
3500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2400000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2840000
نرخ اتاق 1 تخته
3500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2400000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2840000
نرخ اتاق 1 تخته
3500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2400000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2840000
نرخ اتاق 1 تخته
3500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2400000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2940000
نرخ اتاق 1 تخته
3700000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2840000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2960000
نرخ اتاق 1 تخته
3740000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2860000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2480000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3070000
نرخ اتاق 1 تخته
3960000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2970000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2490000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
4220000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3095000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2560000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
4220000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3095000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2560000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
4220000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3095000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2560000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
4220000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3450000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2560000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4420000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3195000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2580000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4420000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3195000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2580000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4420000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3195000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2580000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3420000
نرخ اتاق 1 تخته
4670000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3320000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3420000
نرخ اتاق 1 تخته
4670000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3320000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3550000
نرخ اتاق 1 تخته
4930000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3095000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2660000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3550000
نرخ اتاق 1 تخته
4930000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3450000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2660000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3660000
نرخ اتاق 1 تخته
5150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3560000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3700000
نرخ اتاق 1 تخته
5250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2720000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4820000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2630000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4000000
نرخ اتاق 1 تخته
5840000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3900000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2920000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4350000
نرخ اتاق 1 تخته
6520000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4250000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2930000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4495000
نرخ اتاق 1 تخته
6795000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3030000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4800000
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4700000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4650000
نرخ اتاق 1 تخته
7130000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4550000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3040000
توضیحات
 • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, گرفتن ویزا, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی
 • مدت اقامت 7 شب و 8 روز
 • تاریخ اعتبار 1395/11/10
 • محل اقامت هتل
 • حمل و نقل هواپیما
 • نوع پرواز چارتر
 • کلاس پرواز کلاس اقتصادی
 • مناسب برای خانواده همراه با کودکان
 • نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
 • شروع قیمت 2480000
 • خطوط هوایی قطر
 • توضیحات تور

  مدارک لازم : اصل گذرنامه با ۷ ماه اعتبار – کپی صفحه اول شناسنامه – ۱ قطعه عکس رنگی زمینه سفید ۴ × ۳ – مشخصات کامل مسافر – پرینت حساب یک ماهه با مانده ۶ میلیون تومان

  خدمات:بلیط رفت و برگشت – اقامت در هتل همراه باصبحانه – ویزا – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – سیم کارت اعتباری تایلند – لیدرفارسی زبان

  پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

   

خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040