تور استانبول اسفند95

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
GRAND LIZA 3 star BB
985000 1105000 895000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 45000 تومان
KAYA MADRID HOTEL 3 star BB
995000 1135000 905000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 55000 تومان
GRAND HILARIUM 4 star BB
1035000 1195000 925000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 65000 تومان
CITY CENTER 4 star BB
1045000 1225000 925000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 65000 تومان
BLACK BIRD HOTEL 4 star BB
1065000 1265000 935000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 75000 تومان
CARTOON HOTEL 4 star BB
1075000 1275000 945000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 75000 تومان
FERONIA 4 star BB
1075000 1285000 945000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 75000 تومان
PARK CITY 4 star BB
1085000 1295000 945000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 75000 تومان
CRYSTAL HOTEL 4 star BB
1085000 1305000 945000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 85000 تومان
AVANTGARDE TAKSIM 4 star BB
1135000 1395000 975000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
GOLDEN AGE 4 star BB
1135000 1395000 975000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
GRAND OZTANIK 4 star BB
1135000 1395000 975000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
LAMARTINE 4 star BB
1135000 1395000 975000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
LARES PARK 4 star BB
1135000 1395000 975000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
METROPOLITAN 4 star BB
1135000 1395000 975000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
THE GREEN PARK 4 star BB
1135000 1395000 975000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA 5 star BB
1135000 1395000 975000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
ZURICH 4 star BB
1145000 1415000 975000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
SURMELI 5 star BB
1175000 1485000 995000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 115000 تومان
MERCURE HOTEL 4 star BB
1195000 1525000 1000000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 115000 تومان
GRAND CEVAHIR 5 star BB
1195000 1525000 1000000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 115000 تومان
POINT HOTEL 5 star BB
1225000 1585000 1015000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 125000 تومان
RAMADA PLAZA HOTEL 5 star BB
1225000 1585000 101500 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 125000 تومان
NOVOTEL BOSPHORUS 5 star BB
1295000 1715000 1055000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 145000تومان
CONRAD HOTEL 5 star BB
1295000 1715000 1055000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 145000 تومان
ELITE WORLD 5 star BB
1295000 1715000 1055000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 145000تومان
THE ELYSIUM ISTANBUL MGALLERY 5 star BB
1295000 1715000 1055000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 145000تومان
GEZI HOTEL BOSPHORUS 5 star BB
1395000 1815000 1155000 845000 شب اضافه 2 تخته هر نفر 175000تومان
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
985000
نرخ اتاق 1 تخته
1105000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 45000 تومان
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
995000
نرخ اتاق 1 تخته
1135000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
905000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 55000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1035000
نرخ اتاق 1 تخته
1195000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
925000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 65000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1045000
نرخ اتاق 1 تخته
1225000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
925000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 65000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1065000
نرخ اتاق 1 تخته
1265000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
935000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 75000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1075000
نرخ اتاق 1 تخته
1275000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
945000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 75000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1075000
نرخ اتاق 1 تخته
1285000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
945000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 75000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1085000
نرخ اتاق 1 تخته
1295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
945000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 75000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1085000
نرخ اتاق 1 تخته
1305000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
945000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 85000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1135000
نرخ اتاق 1 تخته
1395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
975000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1135000
نرخ اتاق 1 تخته
1395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
975000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1135000
نرخ اتاق 1 تخته
1395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
975000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1135000
نرخ اتاق 1 تخته
1395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
975000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1135000
نرخ اتاق 1 تخته
1395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
975000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1135000
نرخ اتاق 1 تخته
1395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
975000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1135000
نرخ اتاق 1 تخته
1395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
975000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1135000
نرخ اتاق 1 تخته
1395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
975000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1145000
نرخ اتاق 1 تخته
1415000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
975000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 95000 تومان
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1175000
نرخ اتاق 1 تخته
1485000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
995000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 115000 تومان
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1195000
نرخ اتاق 1 تخته
1525000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 115000 تومان
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1195000
نرخ اتاق 1 تخته
1525000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 115000 تومان
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1225000
نرخ اتاق 1 تخته
1585000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1015000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 125000 تومان
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1225000
نرخ اتاق 1 تخته
1585000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
101500
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 125000 تومان
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1295000
نرخ اتاق 1 تخته
1715000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1055000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 145000تومان
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1295000
نرخ اتاق 1 تخته
1715000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1055000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 145000 تومان
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1295000
نرخ اتاق 1 تخته
1715000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1055000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 145000تومان
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1295000
نرخ اتاق 1 تخته
1715000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1055000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 145000تومان
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1395000
نرخ اتاق 1 تخته
1815000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1155000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
845000
توضیحات
شب اضافه 2 تخته هر نفر 175000تومان
 • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, راهنما تور, ترانسفر فرودگاهی
 • مدت اقامت 3 شب و 4 روز
 • تاریخ اعتبار 1395/11/10
 • محل اقامت هتل
 • حمل و نقل هواپیما
 • نوع پرواز چارتر
 • کلاس پرواز کلاس اقتصادی
 • مناسب برای خانواده همراه با کودکان
 • نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
 • شروع قیمت 985000
 • خطوط هوایی ترکیش
 • توضیحات تور

  توضیحات
  نرخ کودک زیر 2 تا 6 سال 845.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 145.000 تومان و  فاقد کمیسیون می باشد. در صورت درخواست گشت شهری با ناهار مبلغ هر نفر50.000 تومان به نرخ های فوق افزوده میگردد.


  مدارک لازم
  گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی بوده و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس در خواست کننده میباشد.

  تخت سوم از نوع سفری بوده و هزینه آن مطابق با نرخ هر نفر در اتاق دو تخته می باشد

خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040