تور کوش آداسی ویژه 7 اردیبهشت

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
SANTUR 3 star HB
1,290,000 1,460,000 1,090,000 850,000
DABAKLAR 4 star HB
1,490,000 1,740,000 1,190,000 850,000
BELMARE 4 star ALL
1,620,000 2,010,000 1,310,000 850,000
PANORAMA HILL 4 star ALL
1,680,000 2,010,000 1,280,000 850,000
ALKOCLAR ADAKULE 5 star ALL
1,810,000 2,210,000 1,340,000 850,000
ARIA CLAROS BEACH 5 star ALL
2,240,000 2,850,000 1,540,000 850,000
ALKOCLAR ADAKULE 5 star ALL
1,830,000 - - - فمیلی روم
EPHESUS PRINCESS 5 star UALL
1,840,000 2,260,000 1,350,000 850,000 کلاب روم
CLUB YALI RESORT 5 star ALL
1,940,000 2,420,000 1,450,000 850,000
ARIA CLAROS BEACH 5 star ALL
2,290,000 2,930,000 1,550,000 850,000
EPHESUS PRINCESS 5 star UALL
1,990,000 2,650,000 1,450,000 850,000
FANTASIA DELUXE 5 star ALL
2,100,000 2,640,000 1,470,000 850,000
PALM WINGS 5 star UALL
2,080,000 2,620,000 1,450,000 850,000
TUSAN BEACH-DE LUXE 5 star ALL
2,090,000 2,610,000 1,480,000 850,000
RICHMOND EPHESUS 5 star ALL
2,080,000 2,630,000 1,730,000 850,000
PINE BAY 5 star ALL
2,440,000 3,320,000 1,610,000 850,000 کلاب روم
RAMADA RESORT 5 star ALL
2,200,000 2,770,000 1,530,000 850,000
SEALIGHT 5 star UALL
2,220,000 3,090,000 1,590,000 850,000
LE BLEU HOTEL 5 star ALL
2,300,000 - - 850,000
AQUA FANTASY 5 star ALL
2,510,000 3,550,000 1,650,000 850,000
PALOMA PASHA 5 star UALL
2,420,000 3,160,000 1,970,000 850,000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 star ALL
2,530,000 3,470,000 1,870,000 850,000
AMARA SEALIGHT 5 star UALL
2,730,000 3,910,000 1,750,000 850,000
SUHAN 360 5 star ALL
2,600,000 3,430,000 1,800,000 850,000
KORUMAR 5 star UALL
2,720,000 3,970,000 1,740,000 850,000
SUNIS EFES ROYAL 5 star UALL
3,140,000 4,390,000 1,920,000 850,000
درجه هتل 3star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
1,290,000
نرخ اتاق 1 تخته
1,460,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,090,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
1,490,000
نرخ اتاق 1 تخته
1,740,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,190,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1,620,000
نرخ اتاق 1 تخته
2,010,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,310,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1,680,000
نرخ اتاق 1 تخته
2,010,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,280,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1,810,000
نرخ اتاق 1 تخته
2,210,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,340,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,240,000
نرخ اتاق 1 تخته
2,850,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,540,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1,830,000
نرخ اتاق 1 تخته
-
نرخ کودک 6 تا 12 سال
-
نرخ کودک 2 تا 6 سال
-
توضیحات
فمیلی روم
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
1,840,000
نرخ اتاق 1 تخته
2,260,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,350,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
کلاب روم
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1,940,000
نرخ اتاق 1 تخته
2,420,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,450,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,290,000
نرخ اتاق 1 تخته
2,930,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,550,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
1,990,000
نرخ اتاق 1 تخته
2,650,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,450,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,100,000
نرخ اتاق 1 تخته
2,640,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,470,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,080,000
نرخ اتاق 1 تخته
2,620,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,450,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,090,000
نرخ اتاق 1 تخته
2,610,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,480,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,080,000
نرخ اتاق 1 تخته
2,630,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,730,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,440,000
نرخ اتاق 1 تخته
3,320,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,610,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
کلاب روم
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,200,000
نرخ اتاق 1 تخته
2,770,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,530,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,220,000
نرخ اتاق 1 تخته
3,090,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,590,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,300,000
نرخ اتاق 1 تخته
-
نرخ کودک 6 تا 12 سال
-
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,510,000
نرخ اتاق 1 تخته
3,550,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,650,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,420,000
نرخ اتاق 1 تخته
3,160,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,970,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,530,000
نرخ اتاق 1 تخته
3,470,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,870,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,730,000
نرخ اتاق 1 تخته
3,910,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,750,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,600,000
نرخ اتاق 1 تخته
3,430,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,800,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,720,000
نرخ اتاق 1 تخته
3,970,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,740,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
3,140,000
نرخ اتاق 1 تخته
4,390,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1,920,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
850,000
توضیحات
  • خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافری, راهنما تور, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی
  • مدت اقامت 6 شب و 7 روز
  • تاریخ اعتبار 1397/02/07
  • شروع قیمت 1290000
  • خطوط هوایی قشم ایر
  • توضیحات تور

     

     

خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040