تور کوش آداسی ویژه 31 خرداد و1 و2 تیر ماه

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
PANORAMA HILL 4 star ALL
2,895,000 3,595,000 2,295,000 1,695,000
PANORAMA HILL 4 star ALL
3,095,000 3,795,000 2,295,000 1,695,000 SEA VIEW
BLUE VISTA HILL 5 star ALL
3,895,000 4,995,000 2,695,000 1,695,000
BLUE VISTA HILL 5 star ALL
4,095,000 5,295,000 2,795,000 1,695,000 SEW VIEW
EPHESUS PRINCESS 5 star UALL
4,395,000 5,895,000 2,995,000 1,695,000 CLUB
EPHESUS PRINCESS 5 star UALL
4,495,000 5,995,000 3,295,000 1,695,000 MAIN BUILDING
SEALIGHT 5 star UALL
4,495,000 6,595,000 3,095,000 1,695,000
FANTASIA DELUXE 5 star ALL
4,595,000 6,195,000 3,095,000 1,695,000
LE BLEU HOTEL 5 star ALL
4,795,000 6,495,000 3,195,000 1,695,000
PALM WINGS 5 star UALL
4,795,000 6,495,000 3,195,000 1,695,000
KORUMAR 5 star UALL
4,795,000 6,495,000 3,195,000 1,695,000
AMARA SEALIGHT 5 star UALL
4,795,000 6,995,000 3,195,000 1,695,000
LE BLEU HOTEL 5 star ALL
4,895,000 6,595,000 3,295,000 1,695,000 SEA VIEW
TUSAN BEACH-DE LUXE 5 star ALL
4,895,000 6,595,000 3,295,000 1,695,000 MAIN BUILDING LV
TUSAN BEACH-DE LUXE 5 star ALL
4,995,000 6,795,000 3,395,000 1,695,000 SEA VIEW
ARIA CLAROS BEACH 5 star ALL
4,995,000 7,595,000 3,395,000 1,695,000
PINE BAY 5 star ALL
5,595,000 7,995,000 3,595,000 1,695,000 MAIN BUILDING LV
PINE BAY 5 star ALL
5,995,000 8,595,000 3,795,000 1,695,000 SEA VIEW
AQUA FANTASY 5 star ALL
6,095,000 8,295,000 3,895,000 1,695,000
SUNIS EFES ROYAL 5 star UALL
7,195,000 9,995,000 4,395,000 1,695,000
SUNIS EFES ROYAL 5 star UALL
7,495,000 10,395,000 4,595,000 1,695,000 SIDE SEA VIEW
SUNIS EFES ROYAL 5 star UALL
7,695,000 10,795,000 4,695,000 1,695,000 SEW VIEW
PALOMA PASHA 5 star UALL
8,795,000 12,395,000 5,295,000 1,695,000
PALOMA PASHA 5 star UALL
8,995,000 12,695,000 5,295,000 1,695,000 SEW VIEW
درجه هتل 4star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,895,000
نرخ اتاق 1 تخته
3,595,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2,295,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3,095,000
نرخ اتاق 1 تخته
3,795,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2,295,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3,895,000
نرخ اتاق 1 تخته
4,995,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2,695,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,095,000
نرخ اتاق 1 تخته
5,295,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2,795,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
SEW VIEW
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,395,000
نرخ اتاق 1 تخته
5,895,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2,995,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
CLUB
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,495,000
نرخ اتاق 1 تخته
5,995,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,295,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
MAIN BUILDING
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,495,000
نرخ اتاق 1 تخته
6,595,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,095,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,595,000
نرخ اتاق 1 تخته
6,195,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,095,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,795,000
نرخ اتاق 1 تخته
6,495,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,195,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,795,000
نرخ اتاق 1 تخته
6,495,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,195,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,795,000
نرخ اتاق 1 تخته
6,495,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,195,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,795,000
نرخ اتاق 1 تخته
6,995,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,195,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,895,000
نرخ اتاق 1 تخته
6,595,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,295,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,895,000
نرخ اتاق 1 تخته
6,595,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,295,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
MAIN BUILDING LV
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,995,000
نرخ اتاق 1 تخته
6,795,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,395,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,995,000
نرخ اتاق 1 تخته
7,595,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,395,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5,595,000
نرخ اتاق 1 تخته
7,995,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,595,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
MAIN BUILDING LV
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5,995,000
نرخ اتاق 1 تخته
8,595,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,795,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6,095,000
نرخ اتاق 1 تخته
8,295,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,895,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
7,195,000
نرخ اتاق 1 تخته
9,995,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4,395,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
7,495,000
نرخ اتاق 1 تخته
10,395,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4,595,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
SIDE SEA VIEW
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
7,695,000
نرخ اتاق 1 تخته
10,795,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4,695,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
SEW VIEW
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
8,795,000
نرخ اتاق 1 تخته
12,395,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5,295,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
8,995,000
نرخ اتاق 1 تخته
12,695,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5,295,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1,695,000
توضیحات
SEW VIEW
خیابان شریعتی ، بالا تراز سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه همکف 09123838468
mahtaseir44@gmail.com
021-88473040