تور کوالالامپور ویژه نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
ANCASA EXPRESS 3 star BB
4350000 4570000 4350000 4280000
SANI HOTEL 3 star BB
4370000 4620000 4370000 4290000
SANDPIPER 3 star BB
4370000 4620000 4370000 4290000
PACIFIC EXPRESS HOTEL 3 star BB
4440000 4660000 4440000 4320000
ARENAA STAR 3 star BB
4440000 4800000 4410000 4320000
FLAMINGO BY THE LAKE 3 star BB
4440000 4800000 4410000 4320000
SILKA MAYTOWER 3 star BB
4500000 4790000 4460000 4380000
ANCASA EXPRESS 3 star BB
4550000 4880000 4520000 4350000
4600000 5030000 4600000 4380000
4620000 5070000 4580000 4410000
DMAJESTIC 4 star BB
4750000 5370000 4740000 4450000
SUNWAY PUTRA 5 star BB
4750000 5370000 4750000 4450000
THE ROYALE BINTANG 4 star BB
4750000 5340000 4750000 4450000
ROYAL HOTEL KUALA LAMPUR 4 star BB
4780000 5340000 4750000 4450000
METRO 360 HOTEL 4 star BB
4780000 5340000 4750000 4450000
4840000 5480000 4780000 4440000
RAMADA SUITE 4 star BB
4890000 5570000 4840000 4450000
DORSETT REGENCY 4 star BB
4890000 5570000 4780000 4450000
CORUS 4 star BB
4890000 5650000 4860000 4510000
4910000 5690000 4880000 4510000
BERJAYA TIMES SQUAR 5 star BB
5030000 5820000 4980000 4520000
ISTANA 5 star BB
5050000 5980000 5000000 4560000
ROYALE CHULAN 5 star BB
5120000 6090000 5070000 4560000
RENAISSANCE 5 star BB
5120000 6090000 5070000 4560000
FRASER RESIDENCE 5 star BB
5120000 6090000 5070000 4560000
PULLMAN 5 star BB
5120000 6110000 5070000 4560000
MAYA HOTEL 5 star BB
5160000 6090000 5070000 4560000
ELEMENT BY WESTIN 4 star bb
5210000 6340000 5210000 4590000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 star BB
5270000 6340000 5160000 4590000
5390000 6650000 5270000 4680000
INTERCONTINENTAL BALI 5 star BB
5570000 6930000 5340000 4680000
WESTIN BALI 5 star BB
5860000 7480000 5700000 4680000
JW MARRIOTT BAKU 5 star BB
6180000 8100000 5980000 4680000
RITZ CARLTON KUALA 5 star BB
6410000 8560000 6190000 5090000
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4350000
نرخ اتاق 1 تخته
4570000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4350000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4280000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4370000
نرخ اتاق 1 تخته
4620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4370000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4370000
نرخ اتاق 1 تخته
4620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4370000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4440000
نرخ اتاق 1 تخته
4660000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4440000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4320000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4440000
نرخ اتاق 1 تخته
4800000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4410000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4320000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4440000
نرخ اتاق 1 تخته
4800000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4410000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4320000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4500000
نرخ اتاق 1 تخته
4790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4460000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4380000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4550000
نرخ اتاق 1 تخته
4880000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4520000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
4600000
نرخ اتاق 1 تخته
5030000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4380000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
4620000
نرخ اتاق 1 تخته
5070000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4580000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4410000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4750000
نرخ اتاق 1 تخته
5370000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4740000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4450000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4750000
نرخ اتاق 1 تخته
5370000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4450000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4750000
نرخ اتاق 1 تخته
5340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4450000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4780000
نرخ اتاق 1 تخته
5340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4450000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4780000
نرخ اتاق 1 تخته
5340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4450000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
4840000
نرخ اتاق 1 تخته
5480000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4440000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4890000
نرخ اتاق 1 تخته
5570000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4450000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4890000
نرخ اتاق 1 تخته
5570000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4450000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4890000
نرخ اتاق 1 تخته
5650000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4860000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4510000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
4910000
نرخ اتاق 1 تخته
5690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4880000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4510000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5030000
نرخ اتاق 1 تخته
5820000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4980000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4520000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5050000
نرخ اتاق 1 تخته
5980000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4560000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5120000
نرخ اتاق 1 تخته
6090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5070000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4560000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5120000
نرخ اتاق 1 تخته
6090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5070000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4560000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5120000
نرخ اتاق 1 تخته
6090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5070000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4560000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5120000
نرخ اتاق 1 تخته
6110000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5070000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4560000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5160000
نرخ اتاق 1 تخته
6090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5070000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4560000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
5210000
نرخ اتاق 1 تخته
6340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5210000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5270000
نرخ اتاق 1 تخته
6340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5160000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
5390000
نرخ اتاق 1 تخته
6650000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5270000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4680000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5570000
نرخ اتاق 1 تخته
6930000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5340000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4680000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
5860000
نرخ اتاق 1 تخته
7480000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5700000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4680000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6180000
نرخ اتاق 1 تخته
8100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5980000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4680000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6410000
نرخ اتاق 1 تخته
8560000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5090000
توضیحات
  • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, راهنما تور, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی
  • مدت اقامت 7 شب و 8 روز
  • تاریخ اعتبار اعتبار پکیج تا 14 فروردین
  • شروع قیمت 4350000
  • خطوط هوایی ماهان
خیابان شریعتی ، بالا تراز سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه همکف 09123838468
mahtaseir44@gmail.com
021-88473040