تور مارماریس _ازمیر ویژه نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
RAMADA PLAZA 5 star ALL
BLUE BAY PLATINUM 5 star ALL
3095000 3895000 2395000 1995000
BLUE BAY PLATINUM 5 star ALL
DOUBLE TREE BY HILTON 5 star BB
3195000 3995000 2395000 1995000
BLUE BAY PLATINUM 5 star ALL
RENEISSANCE IZMIR 5 star HB
3295000 4195000 2395000 1995000
BLUE BAY PLATINUM 5 star ALL
HILTON IZMIR 5 star HB
3495000 4295000 2395000 1995000
BLUE BAY PLATINUM 5 star ALL
SWISS HOTEL-IZMIR 5 star HB
3595000 4395000 2395000 1995000
RAMADA PLAZA-IZMIR 4 star HB
IDEAL PRIME BEACH 5 star ALL
3195000 3995000 2495000 1995000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 star BB
IDEAL PRIME BEACH 5 star ALL
3295000 4095000 2495000 1995000
RENEISSANCE IZMIR 5 star HB
IDEAL PRIME BEACH 5 star ALL
3495000 4295000 2495000 1995000
HILTON IZMIR 5 star HB
IDEAL PRIME BEACH 5 star ALL
3595000 4395000 2495000 1995000
SWISS HOTEL-IZMIR 5 star HB
IDEAL PRIME BEACH 5 star ALL
3695000 4495000 2495000 1995000
RAMADA PLAZA-IZMIR 4 star HB
CASA DE MARIS 5 star UALL
3295000 4095000 2495000 1995000
CASA DE MARIS 5 star UALL
DOUBLE TREE BY HILTON 4 star BB
3295000 4095000 2495000 1995000
RENEISSANCE IZMIR 5 star HB
CASA DE MARIS 5 star UALL
3395000 4195000 2495000 1995000
HILTON IZMIR 5 star HB
CASA DE MARIS 5 star UALL
3695000 4495000 2495000 1995000
SWISS HOTEL-IZMIR 5 star HB
CASA DE MARIS 5 star UALL
3795000 4595000 2495000 1995000
GREEN NATURE DIAMOND 5 star ALL
RAMADA PLAZA-IZMIR 4 star HB
3395000 4295000 2595000 1995000
GREEN NATURE DIAMOND 5 star ALL
DOUBLE TREE BY HILTON 5 star BB
3495000 4395000 2595000 1995000
GREEN NATURE DIAMOND 5 star ALL
RENEISSANCE IZMIR 5 star HB
3695000 4595000 2595000 1995000
GREEN NATURE DIAMOND 5 star ALL
HILTON IZMIR 5 star HB
3695000 4695000 2595000 1995000
GREEN NATURE DIAMOND 5 star ALL
SWISS HOTEL-IZMIR 5 star HB
3895000 4795000 2595000 1995000
SENTIDO ORKA LOTUS 5 star UALL
RAMADA PLAZA-IZMIR 4 star HB
3495000 4495000 2695000 1995000
SENTIDO ORKA LOTUS 5 star UALL
DOUBLE TREE BY HILTON 5 star BB
3595000 4595000 2695000 1995000
SENTIDO ORKA LOTUS 5 star UALL
RENEISSANCE IZMIR 5 star HB
3795000 4795000 2695000 1995000
SENTIDO ORKA LOTUS 5 star UALL
HILTON IZMIR 5 star HB
3895000 4895000 2695000 1995000
SENTIDO ORKA LOTUS 5 star UALL
SWISS HOTEL-IZMIR 5 star HB
3995000 4995000 2695000 1995000
RAMADA PLAZA-IZMIR 4 star HB
MARTI RESORT 5 star ALL
3595000 4595000 2695000 1995000
DOUBLE TREE BY HILTON 4 star BB
MARTI RESORT 5 star ALL
3695000 4695000 2695000 1995000
RENEISSANCE IZMIR 5 star HB
MARTI RESORT 5 star ALL
3895000 4895000 2695000 1995000
HILTON IZMIR 5 star HB
MARTI RESORT 5 star ALL
3995000 4995000 2695000 1995000
SWISS HOTEL-IZMIR 5 star HB
MARTI RESORT 5 star ALL
4095000 5095000 2695000 1995000
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3095000
نرخ اتاق 1 تخته
3895000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2395000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
3995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2395000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

درجه هتل 5star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4195000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2395000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

درجه هتل 5star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2395000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

درجه هتل 5star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
3595000
نرخ اتاق 1 تخته
4395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2395000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

HB

درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
3995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4095000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

HB

درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

HB

درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3595000
نرخ اتاق 1 تخته
4395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

HB

درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
4495000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

HB

درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4095000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4095000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

HB

درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
3395000
نرخ اتاق 1 تخته
4195000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

HB

درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
4495000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

HB

درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
3795000
نرخ اتاق 1 تخته
4595000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

درجه هتل 4star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
3395000
نرخ اتاق 1 تخته
4295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

درجه هتل 5star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
4595000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

درجه هتل 5star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
4695000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

درجه هتل 5star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
3895000
نرخ اتاق 1 تخته
4795000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

درجه هتل 4star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4495000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3595000
نرخ اتاق 1 تخته
4595000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

درجه هتل 5star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
3795000
نرخ اتاق 1 تخته
4795000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

درجه هتل 5star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
3895000
نرخ اتاق 1 تخته
4895000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

درجه هتل 5star
خدمات

HB

نرخ اتاق 2 تخته
3995000
نرخ اتاق 1 تخته
4995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

HB

درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3595000
نرخ اتاق 1 تخته
4595000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
4695000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

HB

درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3895000
نرخ اتاق 1 تخته
4895000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

HB

درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3995000
نرخ اتاق 1 تخته
4995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

HB

درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4095000
نرخ اتاق 1 تخته
5095000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000
توضیحات
  • خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافری, راهنما تور, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی
  • مدت اقامت 6 شب و 7 روز
  • تاریخ اعتبار 1396/12/28
  • شروع قیمت 3095000
  • خطوط هوایی آتا
  • توضیحات تور

    تاریخ رفت:25و26 اسفند 

خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040