تور مارماریس ویژه 11 خرداد

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
SESIN 4 star ALL
3,940,000 4,950,000 3,190,000 2,490,000
MARES LABRANDA 5 star ALL
4,810,000 6,440,000 3,630,000 2,490,000
GREEN NATURE DIAMOND 5 star ALL
5,080,000 6,920,000 3,760,000 2,490,000
CASA DE MARIS 5 star UALL
5,210,000 7,140,000 3,810,000 2,490,000
IP IDEAL PRIM BEACH 5 star ALL
5,300,000 7,270,000 3,850,000 2,490,000
SENTIDO ORKA LOTUS 5 star UALL
5,520,000 7,660,000 3,980,000 2,490,000
GREEN NATURE DIAMOND 5 star ALL
5,520,000 7,660,000 3,980,000 2,490,000 STD VIEW
SENTIDO ORKA LOTUS 5 star UALL
5,950,000 8,410,000 4,200,000 2,490,000 STD VIEW
TURBAN MARMARIS PALCE 5 star FB
6,610,000 9,500,000 4,510,000 2,490,000
MARTI RESORT 5 star ALL
7,050,000 10,250,000 4,730,000 2,490,000
D GRAND AZUR 5 star UALL
7,620,000 11,210,000 5,030,000 2,490,000
MARTI RESORT 5 star ALL
7,930,000 11,740,000 5,170,000 2,490,000 STD VIEW
HILTON DALAMAN 5 star UALL
9,150,000 13,840,000 5,780,000 2,490,000
درجه هتل 4star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3,940,000
نرخ اتاق 1 تخته
4,950,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,190,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2,490,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4,810,000
نرخ اتاق 1 تخته
6,440,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,630,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2,490,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5,080,000
نرخ اتاق 1 تخته
6,920,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,760,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2,490,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
5,210,000
نرخ اتاق 1 تخته
7,140,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,810,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2,490,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5,300,000
نرخ اتاق 1 تخته
7,270,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,850,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2,490,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
5,520,000
نرخ اتاق 1 تخته
7,660,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,980,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2,490,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5,520,000
نرخ اتاق 1 تخته
7,660,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3,980,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2,490,000
توضیحات
STD VIEW
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
5,950,000
نرخ اتاق 1 تخته
8,410,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4,200,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2,490,000
توضیحات
STD VIEW
درجه هتل 5star
خدمات

FB

نرخ اتاق 2 تخته
6,610,000
نرخ اتاق 1 تخته
9,500,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4,510,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2,490,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7,050,000
نرخ اتاق 1 تخته
10,250,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4,730,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2,490,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
7,620,000
نرخ اتاق 1 تخته
11,210,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5,030,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2,490,000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7,930,000
نرخ اتاق 1 تخته
11,740,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5,170,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2,490,000
توضیحات
STD VIEW
درجه هتل 5star
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
9,150,000
نرخ اتاق 1 تخته
13,840,000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5,780,000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2,490,000
توضیحات
خیابان شریعتی ، بالا تراز سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه همکف 09123838468
mahtaseir44@gmail.com
021-88473040