تور 3 شب و 4 روز تفلیس گرجستان

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
PARIS 3 star bb
1190000 1250000 120000 995000 3 شب
PARIS 3 star bb
1250000 1325000 1060000 995000 4 شب
PARIS 3 star bb
1450000 1565000 1190000 995000 7 شب
IVERIA INN 4 star BB
1450000 1790000 1150000 995000 3 شب
IVERIA INN 4 star BB
1565000 2060000 1250000 995000 4 شب
IVERIA INN 4 star BB
1995000 2855000 1470000 995000 7 شب
COLOMBI 4 star BB
1490000 1850000 1150000 995000 3 شب
COLOMBI 4 star BB
1590000 2150000 1250000 995000 4 شب
COLOMBI 4 star BB
1995000 2999000 1470000 995000 7 شب
LPLAZA 4 star bb
1500000 1850000 1150000 995000 3 شب
LPLAZA 4 star bb
1615000 2150000 1250000 995000 4 شب
LPLAZA 4 star bb
2069000 2999000 1470000 995000 7 شب
ORION 4 star BB
1525000 2050000 1200000 995000 3 شب
ORION 4 star BB
1690000 2390000 1300000 995000 4 شب
ORION 4 star BB
2200000 3450000 1600000 995000 7 شب
KMM 4 star bb
1590000 2100000 1200000 995000 3 شب
KMM 4 star bb
1790000 2390000 1300000 995000 4 شب
KMM 4 star bb
2390000 3490000 1600000 995000 7 شب
ASTORIA 4 star BB
1600000 2100000 1260000 995000 3 شب
ASTORIA 4 star BB
1815000 2475000 1390000 995000 4 شب
ASTORIA 4 star BB
2425000 2475000 1390000 995000 7 شب
PREFERENCE 5 star BB
1650000 2250000 1325000 995000 3 شب
PREFERENCE 5 star BB
1850000 2650000 1465000 995000 4 شب
PREFERENCE 5 star BB
2450000 3865000 1895000 995000 7 شب
AMBASADOR 5 star BB
2190000 3200000 2000000 995000 3 شب
AMBASADOR 5 star BB
2590000 3950000 2390000 995000 4 شب
AMBASADOR 5 star BB
3790000 6155000 3500000 995000 7 شب
Radisson Blu Plaza 5 star BB
2290000 3550000 2000000 995000 3 شب
Radisson Blu Plaza 5 star BB
2715000 4390000 2390000 995000 4 شب
Radisson Blu Plaza 5 star BB
3975000 6915000 3500000 995000 7 شب
BILTMORE 5 star BB
2390000 3675000 2000000 995000 3 شب
BILTMORE 5 star BB
2790000 4550000 2390000 995000 4 شب
BILTMORE 5 star BB
4115000 7200000 3500000 995000 7 شب
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1190000
نرخ اتاق 1 تخته
1250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
120000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
3 شب
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1250000
نرخ اتاق 1 تخته
1325000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1060000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
4 شب
درجه هتل 3star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1450000
نرخ اتاق 1 تخته
1565000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
7 شب
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1450000
نرخ اتاق 1 تخته
1790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
3 شب
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1565000
نرخ اتاق 1 تخته
2060000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1250000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
4 شب
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1995000
نرخ اتاق 1 تخته
2855000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1470000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
7 شب
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1490000
نرخ اتاق 1 تخته
1850000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
3 شب
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1590000
نرخ اتاق 1 تخته
2150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1250000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
4 شب
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1995000
نرخ اتاق 1 تخته
2999000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1470000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
7 شب
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1500000
نرخ اتاق 1 تخته
1850000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
3 شب
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1615000
نرخ اتاق 1 تخته
2150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1250000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
4 شب
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2069000
نرخ اتاق 1 تخته
2999000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1470000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
7 شب
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1525000
نرخ اتاق 1 تخته
2050000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1200000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
3 شب
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1690000
نرخ اتاق 1 تخته
2390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1300000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
4 شب
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2200000
نرخ اتاق 1 تخته
3450000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
7 شب
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1590000
نرخ اتاق 1 تخته
2100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1200000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
3 شب
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1790000
نرخ اتاق 1 تخته
2390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1300000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
4 شب
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
3490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
7 شب
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1600000
نرخ اتاق 1 تخته
2100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1260000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
3 شب
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1815000
نرخ اتاق 1 تخته
2475000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
4 شب
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2425000
نرخ اتاق 1 تخته
2475000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
7 شب
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1650000
نرخ اتاق 1 تخته
2250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1325000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
3 شب
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1850000
نرخ اتاق 1 تخته
2650000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1465000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
4 شب
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2450000
نرخ اتاق 1 تخته
3865000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
7 شب
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2190000
نرخ اتاق 1 تخته
3200000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
3 شب
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2590000
نرخ اتاق 1 تخته
3950000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
4 شب
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
6155000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
7 شب
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2290000
نرخ اتاق 1 تخته
3550000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
3 شب
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2715000
نرخ اتاق 1 تخته
4390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
4 شب
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
3975000
نرخ اتاق 1 تخته
6915000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
7 شب
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
3675000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
3 شب
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
2790000
نرخ اتاق 1 تخته
4550000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
4 شب
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
4115000
نرخ اتاق 1 تخته
7200000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000
توضیحات
7 شب
  • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, راهنما تور, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی
  • مدت اقامت 3شب و 4 روز
  • تاریخ اعتبار 96/09/31
  • شروع قیمت 1190000
  • خطوط هوایی زاگرس, قشم ایر, کیش ایر
خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه 1 ، واحد 1
info@mahtaseir.com
021-88473040