تور استانبول ویژه اسفند ماه

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(6 تا 12 سال)
نرخ کودک
(2 تا 6 سال)
توضیحات
SABENA 3 star BB
790000 990000 700000 500000
GRAND LIZA 3 star BB
895000 1180000 790000 500000
GRAND EMIN 4 star BB
1000000 1200000 910000 790000
WHITE MONARCH 4 star BB
1040000 1280000 950000 790000
GOLDEN HILL 4 star BB
1050000 1280000 950000 790000
GRAND HILARIUM 4 star BB
1050000 1290000 920000 790000
CUMBALI PLAZA 4 star BB
1050000 1290000 920000 790000
BLUEWAY HISTORY 4 star BB
1080000 1350000 950000 790000
TITANIC EUROPE BAYRAMPASA 5 star BB
1120000 1420000 960000 790000
GRAND HALIC 4 star BB
1150000 1420000 960000 790000
IBIS TAKSIM 4 star BB
1200000 1590000 1000000 790000
PALAZZO DONIZETTI 5 star BB
1210000 1620000 1030000 790000
KONAK 4 star BB
1220000 1650000 1000000 790000
ERESIN TALSIM 4 star BB
1220000 1620000 1020000 790000
SURMELI 5 star BB
1230000 1640000 1050000 790000
CRYSTAL HOTEL 4 star BB
1240000 1690000 1020000 790000
GRAND CEVAHIR 5 star BB
1250000 1700000 1050000 790000
ZURICH 4 star BB
1250000 1560000 1020000 790000
GRAND OZTANIK 4 star BB
1250000 1720000 1030000 790000
AVANTGARDE TAKSIM 4 star BB
1250000 1720000 1030000 790000
GOLDEN PARK 4 star BB
1280000 1750000 1030000 790000
POINT BARBAROS 5 star BB
1280000 1750000 1030000 790000
NAZ CITY 5 star BB
1300000 1790000 1050000 790000
GOLDEN AGE 4 star BB
1330000 1750000 1060000 790000
LARES PARK 4 star BB
1360000 1750000 1080000 790000
POINT TAKSIM 5 star BB
1410000 2000000 1100000 790000
HILTON BOMONTI 5 star BB
1420000 2040000 1130000 790000
TAKSIM GONEN 4 star BB
1440000 1930000 1110000 790000
ELITE WORLD 5 star BB
1440000 1900000 1110000 790000
SWISS HOTEL 4 star bb
1610000 2420000 1250000 790000
THE MARMARA 5 star BB
1670000 2370000 1250000 790000
CONRAD HOTEL 5 star BB
1670000 2520000 1240000 790000
HYATT REGENCY 5 star BB
1870000 2660000 1330000 790000
GRAND HYATT 5 star BB
1900000 2990000 1380000 790000
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
790000
نرخ اتاق 1 تخته
990000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
700000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
500000
توضیحات
درجه هتل 3star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
895000
نرخ اتاق 1 تخته
1180000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
500000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1000000
نرخ اتاق 1 تخته
1200000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
910000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1040000
نرخ اتاق 1 تخته
1280000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1050000
نرخ اتاق 1 تخته
1280000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1050000
نرخ اتاق 1 تخته
1290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
920000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1050000
نرخ اتاق 1 تخته
1290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
920000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1080000
نرخ اتاق 1 تخته
1350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1120000
نرخ اتاق 1 تخته
1420000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
960000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1150000
نرخ اتاق 1 تخته
1420000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
960000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1590000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1210000
نرخ اتاق 1 تخته
1620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1030000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1220000
نرخ اتاق 1 تخته
1650000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1220000
نرخ اتاق 1 تخته
1620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1230000
نرخ اتاق 1 تخته
1640000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1050000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1240000
نرخ اتاق 1 تخته
1690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1250000
نرخ اتاق 1 تخته
1700000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1050000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1250000
نرخ اتاق 1 تخته
1560000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1250000
نرخ اتاق 1 تخته
1720000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1030000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1250000
نرخ اتاق 1 تخته
1720000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1030000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1280000
نرخ اتاق 1 تخته
1750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1030000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1280000
نرخ اتاق 1 تخته
1750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1030000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1300000
نرخ اتاق 1 تخته
1790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1050000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1330000
نرخ اتاق 1 تخته
1750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1060000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1360000
نرخ اتاق 1 تخته
1750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1080000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1410000
نرخ اتاق 1 تخته
2000000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1100000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1420000
نرخ اتاق 1 تخته
2040000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1130000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1440000
نرخ اتاق 1 تخته
1930000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1110000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1440000
نرخ اتاق 1 تخته
1900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1110000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 4star
خدمات

bb

نرخ اتاق 2 تخته
1610000
نرخ اتاق 1 تخته
2420000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1250000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1670000
نرخ اتاق 1 تخته
2370000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1250000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1670000
نرخ اتاق 1 تخته
2520000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1240000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1870000
نرخ اتاق 1 تخته
2660000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1330000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
درجه هتل 5star
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
1900000
نرخ اتاق 1 تخته
2990000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1380000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
توضیحات
 • خدمات صبحانه, بیمه مسافری, راهنما تور, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی
 • مدت اقامت 3 شب و 4 روز
 • تاریخ اعتبار اعتبار پکیج تا 25 اسفند
 • شروع قیمت 790000
 • خطوط هوایی آتا
 • توضیحات تور

  خدمات تور 3 شب و 4 روز اقامت همراه با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - 1 گشت شهری با نهار

  پرواز آتا به فرودگاه آتا تورک می باشد

  ساعت پرواز رفت 10:30

  ساعت پرواز برگشت : 19:30

   

خیابان شریعتی ، بالا تراز سه راه ملک ، نبش خیابان پلیس ، پلاک 639 ، طبقه همکف 09023838468
info@mahtaseir.com
021-88473040