نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
هتل آوا
BB ۱,۱۹۰,۰۰۰ --- --- --- ---
سنتی رز یزد
BB ۱,۳۳۰,۰۰۰ --- --- --- ---
فاضلی یزد
BB ۱,۶۸۰,۰۰۰ --- --- --- ---
لاله یزد
BB ۱,۹۸۰,۰۰۰ --- --- --- ---
زنبق
BB ۱,۷۷۰,۰۰۰ --- --- --- ---
مشیر ممالک
BB ۱,۹۸۰,۰۰۰ --- --- --- ---
داد
BB ۲,۲۵۰,۰۰۰ --- --- --- ---