نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
AYMA BEACH
HB ۵,۹۶۰,۰۰۰ ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ---
PANORAMA HILL
HB ۶,۳۶۰,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ---
ARIA CLAROS
ALL ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۸,۴۶۰,۰۰۰ ۵,۸۶۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ---
RICHMOND EPHESUS
ALL ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۵۶۰,۰۰۰ ۵,۸۶۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ---
FANTASIA DELUXE
ALL ۷,۳۶۰,۰۰۰ ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۶۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ---
LE BLUE
UALL ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ---
KORUMAR DELUXE
ALL ۷,۹۶۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ---
AQUA FANTASY
UALL ۷,۹۹۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ---
PALM WINGS EPHESUS
UALL ۸,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۶۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ---
KORUMAR EPHESUS
UALL ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ ۶,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ---

در تاریخ 29 اسفند و 1-2-3 فروردین پکیج +600.000تومان

28 اسفند و4-5-6فروردین+400.000

و 7 فروردین200.000افزایش نرخ دارد