نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
ROME PALACE
BB ۶,۳۹۰,۰۰۰ ۸,۳۷۰,۰۰۰ ۶,۳۸۰,۰۰۰ ۶,۳۷۰,۰۰۰ ---
Royal Crown Hotel & Palm Spa Resort
BB ۷,۵۸۰,۰۰۰ ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۵۶۰,۰۰۰ ۷,۰۱۰,۰۰۰ ---
PATONG HOLIDAY
BB ۷,۸۸۰,۰۰۰ ۹,۳۶۰,۰۰۰ ۷,۸۶۰,۰۰۰ ۷,۱۶۰,۰۰۰ ---
PJ PATONG RESOTEL
BB ۸,۶۷۰,۰۰۰ ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ۸,۶۵۰,۰۰۰ ۷,۵۸۰,۰۰۰ ---
PATONG HERITAGE
BB ۹,۳۶۰,۰۰۰ ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ۹,۳۴۰,۰۰۰ ۷,۸۶۰,۰۰۰ ---
ASHLEE PLAZA
BB ۹,۴۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۳۰,۰۰۰ ۹,۴۴۰,۰۰۰ ۷,۹۳۰,۰۰۰ ---
FISHERMAN HARBOUR
BB ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۱۳,۷۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ ۸,۲۱۰,۰۰۰ ---
MILLENNIUM RESORT
BB ۱۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱۶,۲۷۰,۰۰۰ ۱۱,۳۱۰,۰۰۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ---
DUANGIT RESORT
BB ۱۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱۶,۴۸۰,۰۰۰ ۱۱,۴۱۰,۰۰۰ ۸,۹۲۰,۰۰۰ ---
NOVOTEL RESORT
BB ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ۱۸,۲۴۰,۰۰۰ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۴۰,۰۰۰ ---
AMARI PHUKET
BB ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ ۱۷,۵۳۰,۰۰۰ ۱۲,۰۲۰,۰۰۰ ---