نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
BLUE BAY PLATINUM
ALL ۶,۹۵۰,۰۰۰ ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۵,۶۹۰,۰۰۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰ ---
LALILA BLUE
ALL ۷,۳۵۰,۰۰۰ ۸,۶۵۰,۰۰۰ ۶,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰ ---
GREEN NATURE RESORT
ALL ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۹,۰۹۰,۰۰۰ ۶,۳۹۰,۰۰۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰ ---
ELEGANCE
ALL ۷,۷۹۰,۰۰۰ ۹,۳۵۰,۰۰۰ ۶,۶۹۰,۰۰۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰ ---
GREEN NATURE DIAMOND
ALL ۷,۸۵۰,۰۰۰ ۹,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰ ---
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
UALL ۷,۹۹۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۷,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰ ---
SENTIDO ORKA LOTUS
ALL ۷,۹۹۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۷,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰ ---