نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
BLUE BAY PLATINIUM
ALL ۸,۷۹۰,۰۰۰ ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
LALILA BLUE
ALL ۹,۱۹۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
GRAND IDEAL PREMIUM
ALL ۹,۳۹۰,۰۰۰ ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
GREEN NATURE RESORT
ALL ۹,۴۹۰,۰۰۰ ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ ۷,۷۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
ELEGANCE
ALL ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
GREEN NATURE DIAMOND
ALL ۹,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۶۹۰,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
UALL ۹,۹۹۰,۰۰۰ ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ ۷,۹۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
SENTIDO ORKA LOTUS
UALL ۹,۹۹۰,۰۰۰ ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ ۷,۹۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
HILTON
UALL ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ ۱۵,۲۴۰,۰۰۰ ۹,۰۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---

بلیط رفت وبرگشت با پروازآنادولوجت به ازمیر

ترانسفر فرودگاهی 

بیمه مسافرتی

تورلیدر

گشت نیمروز شهری