نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
نخل زرین
BB ۲,۰۴۰,۰۰۰ --- --- --- ---
سان سیتی
BB ۲,۲۹۰,۰۰۰ --- - - ---
بهشت
BB ۲,۱۴۰,۰۰۰ --- - - ---
خلیج فارس
BB ۲,۱۹۰,۰۰۰ --- - - ---
ژئو پارک
BB ۲,۲۹۰,۰۰۰ --- - - ---
ریحان
BB ۲,۴۸۰,۰۰۰ --- - - ---
مارینا
BB ۲,۲۴۰,۰۰۰ --- --- --- ---
آتامان
BB ۲,۷۴۰,۰۰۰ --- --- --- ---

توضیحات تور:
بلیط به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.