نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
SEMPATI
BB ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ ۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۹,۵۶۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
OSCAR
BB ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱۲,۷۱۰,۰۰۰ ۹,۹۳۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
SALAMIS
UALL ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
CRATOS
FB ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ ۱۷,۱۴۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
KAYA ARTEMIS
UALL ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ۱۶,۸۶۰,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
ACAPULCO
ALL ۱۴,۰۹۰,۰۰۰ ۱۶,۶۴۰,۰۰۰ ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
CONCORD
UALL ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
MERIT CRYSTAL
UALL ۱۵,۶۹۰,۰۰۰ ۱۹,۰۲۰,۰۰۰ ۱۲,۰۳۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
KAYA PALAZZO
FB ۱۵,۷۹۰,۰۰۰ ۱۹,۳۱۰,۰۰۰ ۱۲,۱۴۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
MERIT PARK
UALL ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ ۱۹,۴۵۰,۰۰۰ ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
ELEXUS
FB ۱۹,۱۹۰,۰۰۰ ۲,۴۲۸,۰۰۰ ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---
MERIT ROYAL PREMIUM
ALL ۱۷,۷۹۰,۰۰۰ ۲۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۳,۱۱۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ---