نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
DELMON
BB ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۲۳۰,۰۰۰ ۵,۴۵۰,۰۰۰ ۵,۲۶۰,۰۰۰ ---
DELMON PALACE
BB ۶,۷۷۰,۰۰۰ ۸,۵۶۰,۰۰۰ ۶,۰۲۰,۰۰۰ ۵,۴۱۰,۰۰۰ ---
LANDMARK PRIMIER
BB ۷,۱۳۰,۰۰۰ ۹,۲۹۰,۰۰۰ ۵,۴۷۰,۰۰۰ ۵,۴۷۰,۰۰۰ ---
BB ۷,۲۱۰,۰۰۰ ۹,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۰۲۰,۰۰۰ ۵,۴۹۰,۰۰۰ ---
HALO
BB ۷,۲۹۰,۰۰۰ ۹,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۰۲۰,۰۰۰ ۵,۵۷۰,۰۰۰ ---
GRAND CENTRAL
BB ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۶۳۰,۰۰۰ ۶,۵۸۰,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ---
TWO SEASON
BB ۸,۴۲۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۰,۰۰۰ ۶,۰۲۰,۰۰۰ ۵,۴۵۰,۰۰۰ ---
CROWN PLAZA DEIRA
BB ۹,۷۹۰,۰۰۰ ۱۴,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۷۷۰,۰۰۰ ۵,۸۱۰,۰۰۰ ---
HILTON HABTOOR CITY
BB ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۸۰,۰۰۰ ۶,۱۹۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ---
SHANGRILA
BB ۱۰,۸۳۰,۰۰۰ ۱۶,۶۴۰,۰۰۰ ۷,۰۶۰,۰۰۰ ۶,۱۷۰,۰۰۰ ---
RIXOS BAB ALBAHR
UALL ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۸۴۰,۰۰۰ ۶,۳۴۰,۰۰۰ ---
SHANGRI LA
BB ۱۰,۳۴۵,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
RIXOS BAB ALBAHR
BB ۱۵,۱۴۵,۰۰۰ ۲۵,۵۹۵,۰۰۰ ۱۴,۵۱۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---