نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
sky life
ALL ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ۱۲,۳۹۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ---
BODRUM BAY PARAMOUNT
ALL ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۳,۰۹۰,۰۰۰ ۹,۱۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ---
GREEN BEACH
UALL ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ ۱۴,۲۹۰,۰۰۰ ۹,۵۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ---
KADIKALE RESORT
UALL ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ---
SUNDANCE RESORT
UALL ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ---
DUJA
UALL ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ---
YASMIN
UALL ۱۶,۱۹۰,۰۰۰ ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ---
TITANIC DELUXE
UALL ۳۲,۷۹۰,۰۰۰ ۴۵,۵۹۰,۰۰۰ ۲۰,۰۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ---
RIXOS PREMIUM
UALL ۴۴,۷۹۰,۰۰۰ ۶۱,۱۹۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ---
LUJO
UALL ۵۵,۵۹۰,۰۰۰ ۹۹,۱۹۰,۰۰۰ ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ---

خدمات تور

1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 گشت شهری