نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
OMMER
BB ۵,۰۶۰,۰۰۰ ۵,۲۷۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
ETAP BULVAR
BB ۵,۲۷۰,۰۰۰ ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۵,۰۳۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
GOLD
BB ۵,۳۱۰,۰۰۰ ۵,۷۷۰,۰۰۰ ۵,۰۷۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
DAFNE
BB ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۵,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
GRAND SILAY
BB ۵,۳۶۰,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
DEMONTI
BB ۵,۴۳۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۳۱۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
BEST WESTERN
BB ۵,۴۸۰,۰۰۰ ۵,۹۷۰,۰۰۰ N/A ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
SEVEN DEEP
BB ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
RADISSON BLU
BB ۵,۵۶۰,۰۰۰ ۶,۰۹۰,۰۰۰ ۵,۳۱۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
NEVA PALAS
BB ۵,۵۶۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۳۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
ALDINO
۵,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۰۹۰,۰۰۰ ۵,۲۷۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
ANKARA PLAZA
BB ۵,۷۷۰,۰۰۰ ۶,۳۸۰,۰۰۰ ۵,۳۵۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
ANEMON
BB ۵,۷۷۰,۰۰۰ ۶,۷۹۰,۰۰۰ ۵,۳۵۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
BERA ANKARA
BB ۵,۵۶۰,۰۰۰ ۶,۱۷۰,۰۰۰ ۵,۲۷۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
GRAND ANKARA
BB ۵,۷۷۰,۰۰۰ ۶,۷۴۰,۰۰۰ ۵,۳۹۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
SHERATON
BB ۵,۸۹۰,۰۰۰ ۶,۵۹۰,۰۰۰ ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---
LATANYA
BB ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ N/A ۴,۴۰۰,۰۰۰ ---

روزهای پرواز یکشنبه ها و چهارشنبه ها

تاریخ شروع پرواز از 28 اسفند الی 14 فروردین

 

راهنمایان تور جهت ترانسفر با تابلوی( T.T.A.S(TRAVEL SAHEL در فرودگاه به استفبال مسافرین خواهند آمد.