نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
MELODY
ALL ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۴۸۵,۰۰۰ --- ۶,۹۹۰,۰۰۰ ---
cender
ALL ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ --- ۶,۹۹۰,۰۰۰ ---
GRAND PARK LARA
ALL ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۳۰,۰۰۰ --- ۶,۹۹۰,۰۰۰ ---
MIRACLE RESORT
UALL ۱۵,۳۶۰,۰۰۰ ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ --- ۶,۹۹۰,۰۰۰ ---
ASTERIA KREMLIN
UALL ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ --- ۶,۹۹۰,۰۰۰ ---
ORANGE COUNTY
UALL ۱۴,۶۶۰,۰۰۰ ۲۲,۷۷۰,۰۰۰ --- ۶,۹۹۰,۰۰۰ ---
BARUT LARA
UALL ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ --- ۶,۹۹۰,۰۰۰ ---
TITANIC DELUXE
UALL ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ --- ۶,۹۹۰,۰۰۰ ---
TITANIC MARDAN PALACE
UALL ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ --- ۶,۹۹۰,۰۰۰ ---
RIXOS SUNGATE
UALL ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۷۱۰,۰۰۰ ۶,۹۹۰,۰۰۰ ---
RIXOS PREMIUM
UALL ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ۵۸,۱۴۰,۰۰۰ --- ۶,۹۹۰,۰۰۰ ---
MAXX ROYAL BELEK
UALL ۶۱,۲۳۰,۰۰۰ ۸۸,۵۷۰,۰۰۰ --- ۶,۹۹۰,۰۰۰ ---

خدمات تور

6 شب اقامت در هتل
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی