نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
CENDER
ALL ۷,۲۹۰,۰۰۰ ۸,۰۹۰,۰۰۰ --- ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
PALMET KIRIS
ALL ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰ --- ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
THRONE SEAGATE
ALL ۷,۶۹۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۰۰۰ --- ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
CRYSTAL DLX
UALL ۸,۷۹۰,۰۰۰ ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ --- ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
ORANGE COUNTY BELEK
UALL ۸,۸۹۰,۰۰۰ ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ --- ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
GRAND PARK LARA
UALL ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ --- ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
AMARA PREMIER
UALL ۹,۵۹۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ --- ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
ORANGE COUNTY
UALL ۹,۹۹۰,۰۰۰ ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ --- ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
GRANADA LUXURY BELEK
UALL ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ --- ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
CALISTA LUXURY RESORT
UALL ۱۴,۲۹۰,۰۰۰ ۲۰,۳۹۰,۰۰۰ --- ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
TITANIC DELUXE
UALL ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ --- ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---