نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
LARA PARK
BB ۵,۳۹۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
CENDER HOTEL
ALL ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۹۹۰,۰۰۰ ۵,۲۶۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
SENSITIVE PREMIUME
UALL ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
LARA FAMILY CLUB
UALL ۶,۸۶۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
KARMIR RESORT
ALL ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
RAMADA RESORT
UALL ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
CLUB HOTEL SERA
UALL ۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
SHERWOOD DREAMS
ALL ۷,۶۶۰,۰۰۰ ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
DBL TREE BY HILTON
UALL ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱۱,۳۶۰,۰۰۰ N/A ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
ORANGE COUNTY
UALL ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
ASTERIA KREMLIN
UALL ۸,۳۶۰,۰۰۰ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۰۶۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
ROYAL HOLIDAY PALACE
UALL ۹,۲۶۰,۰۰۰ ۱۴,۱۶۰,۰۰۰ ۹,۲۶۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
RIXOS SUNGATE
ALL ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
TITANIC BEACH
ALL ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۶۶۰,۰۰۰ ۸,۱۶۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
DELPHIN BE GRAND
UALL ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۴۶۰,۰۰۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
GRANADA LUXURY BELEK
UALL ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۶۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
DELPHIN IMPERIAL
UALL ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۷۶۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
RIXOS PREMIUM
UALL ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ---

تاریخ پرواز :27 اسفند الی 10 فروردین ماه (ساعت رفت:19:00 و برگشت :06:00)

تاریخ1-2-3فروردین ماه پکیج+500.000تومان 

تاریخ 28 اسفند و4-5-6 فروردین ماه+300.000تومان افزایش نرخ دارد