نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
LARA PARK
BB ۵,۸۵۰,۰۰۰ ۷,۰۹۹,۰۰۰ ۵,۳۹۹,۰۰۰ ۴,۷۵۹,۰۰۰ ---
SENSITIVE PREMIUME
UALL ۷,۰۹۹,۰۰۰ ۹,۶۵۹,۰۰۰ ۶,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۷۵۹,۰۰۰ ---
LARA FAMILY CLUB
UALL ۷,۵۵۹,۰۰۰ ۱۰,۴۵۹,۰۰۰ ۶,۵۵۹,۰۰۰ ۴,۷۵۹,۰۰۰ ---
RAMADA RESORT
ALL ۷,۶۹۹,۰۰۰ ۱۰,۸۵۹,۰۰۰ ۶,۶۹۹,۰۰۰ ۴,۷۵۹,۰۰۰ ---
SHERWOOD DREAMS
ALL ۸,۵۵۹,۰۰۰ ۱۲,۴۵۹,۰۰۰ ۷,۱۹۹,۰۰۰ ۴,۷۵۹,۰۰۰ ---
ORANGE COUNTY
UALL ۸,۹۹۹,۰۰۰ ۱۱,۱۹۹,۰۰۰ ۷,۵۵۹,۰۰۰ ۴,۷۵۹,۰۰۰ ---
ASTERIA KREMLIN
UALL ۹,۳۵۹,۰۰۰ ۱۴,۰۹۰,۰۰۰ ۷,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۷۵۹,۰۰۰ ---
ROYAL HOLIDAY PALACE
UALL ۱۰,۴۵۹,۰۰۰ ۱۶,۲۹۹,۰۰۰ ۱۰,۴۵۹,۰۰۰ ۴,۷۵۹,۰۰۰ ---
RIXOS SUNGATE
ALL ۱۰,۸۹۹,۰۰۰ ۱۷,۱۹۹,۰۰۰ ۸,۷۹۹,۰۰۰ ۴,۷۵۹,۰۰۰ ---
DELPHIN BE GRAND
UALL ۱۱,۷۹۹,۰۰۰ ۱۹,۰۵۹,۰۰۰ ۹,۴۵۹,۰۰۰ ۴,۷۵۹,۰۰۰ ---
DELPHIN IMPERIAL
UALL ۱۲,۴۵۹,۰۰۰ ۲۰,۳۹۹,۰۰۰ ۹,۸۹۹,۰۰۰ ۴,۷۵۹,۰۰۰ ---
RIXOS PREMIUM
UALL ۱۳,۵۹۹,۰۰۰ ۲۲,۵۹۹,۰۰۰ ۱۰,۵۹۹,۰۰۰ ۴,۷۵۹,۰۰۰ ---

در تاریخ 29 اسفند و 1-2-3 فروردین پکیج 600.000تومان

28اسفند و4-5-6فروردین400.000 افزایش نرخ دارد