نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
LIMONCELLO KONAKLI
ALL ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۹,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۲۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
SEALIFE BUKET
UALL ۸,۶۹۰,۰۰۰ ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ ۷,۴۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
MUKARNAS
UALL ۸,۶۹۰,۰۰۰ ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
XAFIRA DELUXE
UALL ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ ۷,۷۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
LONG BEACH HARMONY
UALL ۹,۴۹۰,۰۰۰ ۱۲,۲۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---
RUBI PLATINUM
UALL ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ ۸,۳۹۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰ ---

خدمات تور

لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی