نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
KAYA ARTEMIS
HB ۹,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۳۵۹,۰۰۰ ۷,۹۹۰,۰۰۰ --- ---
FIRST CLASS
ALL ۹۶۹,۰۰۰ ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۰۰۰ --- ---
senza the inn
UALL ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ ۹,۴۹۰,۰۰۰ --- ---
sea life buket
ALL ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ۹,۴۹۰,۰۰۰ --- ---
ORANGE COUNTY
UALL ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ --- ---
HAYDAR PASHA
UALL ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ ۱۲,۴۹۰,۰۰۰ --- ---
LONG BEACH
UALL ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ ۱۲,۴۹۰,۰۰۰ --- ---