نام هتلخدمات هتلبزرگسال در دو تختهبزرگسال در یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتوضیحات
ARTEMIS PRINCESS
HB ۶,۱۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۵,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ ---
LIMONCELLO
ALL ۶,۳۹۰,۰۰۰ ۷,۴۵۰,۰۰۰ ۵,۳۹۰,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ ---
LYCUS
ALL ۶,۶۹۰,۰۰۰ ۷,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ ---
MUKARNAS
UALL ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۹,۴۵۰,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ ---
XAFIRA DELUXE
UALL ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۶,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ ---
HAYDAR PASHA
UALL ۷,۷۹۰,۰۰۰ ۹,۷۵۰,۰۰۰ ۶,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ ---
VIKING INFINTY
UALL ۷,۷۹۰,۰۰۰ ۹,۷۵۰,۰۰۰ ۶,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ ---
LONG BEACH
UALL ۸,۰۹۰,۰۰۰ ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ ۶,۶۵۰,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ ---
RUBI PLAT
UALL ۹,۰۹۰,۰۰۰ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ ---
RAMADA RESORT SIDE
ALL ۶,۳۵۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۵,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰ ---